Gizlilik Politikası


Gizlilik Politikası

İş bu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tüm hakları DTM Bireysel Eğitim Danışmanlık İnsan Kaynakları Tic. Ltd. Şti.’ e ait olan(Bundan böyle kısaca "DTM" olarak anılacaktır) ve DTM’nin içerik sağlayıcısı, veri sorumlusu olduğu www.mizactestleri.com adresli internet sitesi (Bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır) ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, Kullanıcıların hangi haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Siteyi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (Bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır) işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar.

DTM’nin, iş bu Gizlilik Politikası’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanımı

1.1.  Siteyi görüntülemek ve ziyaret etmek için Kullanıcının kişisel verilerini paylaşması gerekmemektedir. Ancak, Kullanıcı, siteye üye olmak, sunulan özellikler ve hizmetlerden yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler talep edilir.

1.2.  İş bu Gizlilik Politikası’nda kullanılan kişisel veriler terimi; ad-soyad, doğum tarihi vb gibi kimlik bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası ve sair iletişim bilgileri, mizaç testleri neticesinde oluşturulan analiz raporları, kullanıcı bilgisi, kullanıcı işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, talep ve şikayet yönetimi bilgisi, finansal bilgi, pazarlama bilgisi, Kullanıcının sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda mezkûr hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir.

1.3.  Kullanıcının, DTM’ye ilettiği kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcıya ait kişisel veriler ve üyelerce yapılan Mizaç Testi sonuçları; bilimsel araştırmalarda kullanılmak, istatistiki değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak, daha iyi bir hizmet sağlamak, Kullanıcının sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek, bilgilendirme ya da bildirimlerde bulunmak, Kullanıcı adına üyelik hesabı oluşturmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda ve çıkabilecek ihtilafların çözümünde geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kullanıcının ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek, Kullanıcının mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, Kanun’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, istatistikî çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

1.4.  DTM, üyelerin IP (İnternet Protokol Adresi) adreslerini, sunucuyla ilgili problemleri teşhis etmek, problemlere çare bulmak ve siteye hizmet etmek için kullanır. DTM üyelerin IP adresleriyle hiçbir şekilde özel olarak kimliklerini saptayabilecek bir bağlantı kurmaz. DTM, sahtekârlık ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla IP adreslerini takip etme hakkını ve bu adresleri gerektiğinde yargı mercileriyle paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5.  Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; DTM'nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya ait olacaktır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kullanıcıya ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, DTM'nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kullanıcı, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

3.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı;

a.    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

f.      Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

3.2 . Kullanıcı, bu haklarını;

§   Islak imzasını taşıyan bir dilekçeyi, DTM'nin “……………” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek veya,

§   Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir. Kullanıcının yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi, başvuran Kullanıcının kimlik ve adres bilgilerine yer verilmesi ve başvuruya Kullanıcının kimliğini tevsik eden belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

3.3. Kullanıcı, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için üyelik işlem panelini kullanabileceği gibi, bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen şekilde veya [email protected] adresine göndereceği e-posta ile Şirket’e iletmelidir. Kullanıcının talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

4. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

DTM, sitenin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla kullanılan “Çerez” (Cookie) isimli teknolojiyi kullanmamakla birlikte ilerde kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Çerezler, Kullanıcının tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı, Siteyi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının internet tarayıcısı, çerezleri siteye gönderecek; böylece site Kullanıcıyı tanıyacak ve Kullanıcı tercihleri gibi bilgilerini hatırlayacaktır. Kullanılacak çerezler kişisel veri saklamamaktadır. Yani anonimdir.

Sitede Çerez kullanımı halinde Kullanıcı, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilecektir.

5. KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Kullanıcının sitede yapacağı alışverişlerde kullanacağı kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemde saklanmamaktadır.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde satın alma işlemine devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi DTM tarafından görüntülenemediği ve kaydedilmediği için üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Gizlilik Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile DTM arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde …. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.